เขียนโปรแกรมยังไงถึงจะได้เลื่อนขั้น? เจาะลึกการเติบโตในองค์กรที่ Silicon Valley

คุณอาจเคยอ่านเรื่องการสัมภาษณ์งานที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลาย เช่น Google, Facebook, ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็น software engineer, data scientist, หรือตำแหน่งอื่นๆ การสัมภาษณ์เป็นบททดสอบแรกที่สำคัญมาก แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้น

เคยสงสัยไหมว่าเข้าไปได้แล้วยังไงต่อล่ะ? จ้างมาแล้วบริษัทคาดหวังอะไรจากเรา…

--

--

Data Experience @airbnb / Prev: Turn data into pixels @twitter • Invent new vis @UofMaryland HCIL PhD • From @Thailand • http://kristw.yellowpigz.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Krist Wongsuphasawat

Krist Wongsuphasawat

Data Experience @airbnb / Prev: Turn data into pixels @twitter • Invent new vis @UofMaryland HCIL PhD • From @Thailand • http://kristw.yellowpigz.com