สำนวนควรรู้ในการพัฒนาซอฟท์แวร์

Credit: South Park

Barking up the wrong tree / เห่าผิดต้น

The ball is in your court / บอลอยู่ฝั่งคุณแล้ว

Ballpark / สนามเบสบอล

Bikeshedding / เพิงเก็บจักรยาน

Build a better mousetrap / สร้างกับดักหนูที่ดีกว่า

Call it a day / พอละวันนี้

Drink the Kool-Aid / ดื่มคูลเอต

Drop the ball / ทำบอลหล่น

Eat your own dogfood / Dogfooding / กินอาหารสุนัขของตัวเอง

In Layman’s terms / พูดภาษาชาวบ้าน

Low hanging fruits / ผลไม้ที่ห้อยต่ำ

Play it by ear / เล่นตามสถานการณ์

Problem Exists Between Keyboard And Chair / ปัญหาน่ะอยู่ระหว่างคีย์บอร์ดกับเก้าอี้

  • PEBKAC (ตัวย่อ “Problem Exists Between Keyboard And Chair”),
  • POBCAK (ตัวย่อของรัฐบาลสหรัฐ “Problem Occurs Between Chair And Keyboard”),
  • PICNIC (ตัวย่อ “Problem in Chair; Not in Computer”)
  • ID-10-T error — พอสะกดจะได้คำว่า “IDIOT” (ไอ้งั่ง) เรียกสั้นๆว่า “Ten-T error” หรือบางทีก็เขียน “ID:10T error”.

Ring a bell / สั่นกระดิ่ง

Rocket science / สร้างยานอวกาศ

Reinvent the wheel / คิดค้นล้อใหม่อีกครั้ง

Red herring / ปลาแฮร์ริ่งแดง

Murphy’s Law / กฎของเมอร์ฟี่

Shit happens / ความเหี้ยเกิดขึ้นได้

Show [someone] the ropes / สอนใช้เชือก

Technical debt / หนี้ทางเทคนิค

The whole enchilada / เอนชิลาด้าทั้งอัน

Yak shaving / โกนขนจามรี

Proof of concept

Minimum Viable Product (MVP)

--

--

Data Experience @airbnb / Prev: Turn data into pixels @twitter • Invent new vis @UofMaryland HCIL PhD • From @Thailand • http://kristw.yellowpigz.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Krist Wongsuphasawat

Krist Wongsuphasawat

Data Experience @airbnb / Prev: Turn data into pixels @twitter • Invent new vis @UofMaryland HCIL PhD • From @Thailand • http://kristw.yellowpigz.com