ความลำเอียงในไซอิ๋ว ผ่านสายตาของพระถังซัมจั๋งผู้โปรดสัตว์ไม่เท่ากัน

เห้งเจียปราบปีศาจ ช่วยเหลือพระถังซัมจั๋งให้รอดพ้นจากอันตราย คือเรื่องราวที่ผู้คนนึกถึง เมื่อพูดถึงไซอิ๋ว

--

--

Data Experience @airbnb / Prev: Turn data into pixels @twitter • Invent new vis @UofMaryland HCIL PhD • From @Thailand • http://kristw.yellowpigz.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Krist Wongsuphasawat

Krist Wongsuphasawat

Data Experience @airbnb / Prev: Turn data into pixels @twitter • Invent new vis @UofMaryland HCIL PhD • From @Thailand • http://kristw.yellowpigz.com