ความจริงมีสองด้าน คือจริงของเขา กับจริงของเรา

เมื่อทุกคนเล่าเหมือนกัน

ในอดีต ช่องทางการสื่อสารในวงกว้างถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มแคบๆ ไม่ว่าจะเป็น ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ อยากจะบอกอะไรให้โลกรู้ไม่ใช่นึกจะทำก็ทำได้ง่ายๆทันที หากเรื่องราวทุกอย่างถูกถ่ายทอดจากมุมมองของคนกลุ่มเดียว ทุกช่องทางการสื่อสารส่งสารเดียวกัน…

--

--

Data Experience @airbnb / Prev: Turn data into pixels @twitter • Invent new vis @UofMaryland HCIL PhD • From @Thailand • http://kristw.yellowpigz.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Krist Wongsuphasawat

Krist Wongsuphasawat

Data Experience @airbnb / Prev: Turn data into pixels @twitter • Invent new vis @UofMaryland HCIL PhD • From @Thailand • http://kristw.yellowpigz.com